Should You Buy Aspira Women’s Health Inc (AWH) Stock on Friday?

Should You Buy Aspira Women’s Health Inc (AWH) Stock on Friday?