Should You Buy Aspira Women’s Health Inc (AWH) Stock on Wednesday?

Should You Buy Aspira Women’s Health Inc (AWH) Stock on Wednesday?